iP24/Kadry

kadry

Moduł iP24/Kadry posiada następujące funkcjonalności:

 

Karty pracowników – karty pracowników dają możliwość stworzenia bazy pracowników firmy. Wszystkie dokumenty związane z danym pracownikiem (np. umowa o pracę, zaświadczenia lekarskie, aneksy do umowy) są powiązywane z jego kartą pracownika. W karcie pracownika rejestrowane są też powierzone pracownikowi zasoby firmowe, jak komputer, telefon, samochód itp.

Obsługa nieobecności – urlopy, zwolnienia lekarskie – automatyczne formularze pozwalają wysłać np. wniosek o urlop do akceptacji przez przełożonego. Formularze jednocześnie wyliczają, ile danemu pracownikowi przysługuje dni urlopu.

Obsługa delegacji służbowych – wnioski o delegację obsługiwane są w pełnym zakresie, od momentu złożenia wniosku przez pracownika, do finalnego rozliczenia. Dotyczy to również wniosków o delegacje zagraniczne.

Kalendarz firmowy – informacje o zatwierdzonych urlopach i delegacjach są automatycznie umieszczane w kalendarzu firmowym, dostępnym dla wszystkich użytkowników. Istnieje również możliwość ręcznego dodania pozycji kalendarza.

Zastępstwa – w wypadku nieobecności pracownika w firmie, zdefiniowanie zastępcy powoduje automatyczne przypisanie praw dostępu do dokumentów osoby zastępowanej. Dla wniosków urlopowych i delegacji jest to element procesu obsługi tych dokumentów.

Rekrutacja – możliwość utworzenia specjalnego segregatora dla potrzeb rekrutacji na poszczególne stanowiska z podsegregatorami na CV rozpatrzone pozytywnie, negatywnie i niepewne. Dzięki temu nawet przy ogromnej ilości kandydatów proces będzie uporządkowany i będzie mógł przebiegać szybko i sprawnie.

Oceny pracowników – możliwość definiowania celów, oraz okresowa ocena wyników pracy. Rejestracja pochwał, nagan, spóźnień, oraz innych zdarzeń pomocnych przy ocenie pracownika.

Zarządzanie zasobami firmowymi – możliwość definiowania zasobów, automatycznego nadawania numerów inwentarzowych, przydzielania zasobów pracownikom.

Obsługa kart obiegowych – automatyzacja procesu rozliczania pracowników, z którymi rozwiązano umowę o pracę